TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019

FILE: /uploads/news/2019_03/tinh-hinh-sap-xep-doanh-nghiep.doc
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QLKTCTTL QUẢNG TRỊ
Mã số thuế: 3200198514
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  40/C.ty Quảng Trị, ngày 19 tháng 3 năm 2019
 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
 
TT Tên doanh nghiệp Giữ nguyên Thoái vốn Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn Kế hoạch năm tiếp theo Ghi chú
CPH Các hình thức khác
Hoàn thành trong năm báo cáo Chưa hoàn thành Thành lập Ban Chỉ đạo Đang xác định giá trị DN Quyết định công bố giá trị DN Quyết định phê duyệt phương án Đã IPO Đại hội đồng cổ đông lần 1 Tên hình thức Đã có quyết định phê duyệt
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
I Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị x                       - Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;  
 
            Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH HĐTV
  • UBND tỉnh;
  • Sở Kế hoạch đầu tư;
  • Sở Nông nghiệp &PTNT;                                                                                                             (Đã ký)
  • Lãnh đạo C.ty;
  • Lưu VT.                                                                  
                                                Lê Văn Trường
 
 
 
Giải thích:
(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.
(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:
- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên - Giao ;
- Giải thể; - Bán;
- Phá sản; - Chuyển cơ quan quản lý;
- Sáp nhập; - Các hình thức khác (nếu có)
- Hợp nhất;  
(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...
(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:
- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; - Hợp nhất;
- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên; - Giao
- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ; - Bán
- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; - Chuyển cơ quan quản lý;
- Giải thể; - Thoái vốn;
- Phá sản; - Các hình thức khác (ghi cụ thể).
- Sáp nhập;