Hạn đến mức “đồng khô, lúa cháy, hồ đập trơ đáy” ở Quảng Trị

Hạn đến mức “đồng khô, lúa cháy, hồ đập trơ đáy” ở Quảng Trị

Tác giả bài viết: Nguồn: Thanh Niên

Nguồn tin: Nguồn: Thanh Niên