10:51 ICT Thứ tư, 19/06/2024

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1194

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 164759

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14242966

Chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Tổng cục thủy lợi

Trang nhất » Thông tin tổng hợp » Văn bản pháp luật

Công văn số: 862/BTP-PBGDPL

Thứ hai - 01/12/2014 15:48
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014
BỘ TƯ PHÁP

 
 
 

Số: 862/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện Đề
án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 
 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014
 
 
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
                            cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
                    - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (được phê duyệt theo Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - sau đây gọi tắt là Đề án).
Để thực hiện Đề án có hiệu quả, phát huy những kết quả đạt được năm 2012 và năm 2013, bám sát nội dung hoạt động của Đề án, trong năm 2014, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ sau đây:
1. Nội dung phổ biến
Các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành trong năm 2013; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thông qua các hoạt động chủ yếu sau đây:
2. Các hoạt động chủ yếu:
2.1. Đối với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
a) Chỉ đạo, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề liên quan đến pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc (có thể lồng ghép với sinh hoạt chuyên đề của tổ chức cơ sở đảng, các hoạt động hướng tới tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014” của cơ quan, đơn vị); thực hiện bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
b) Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Bộ, ngành, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng mới ban hành như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật tiếp công dân và các quy định về phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực quản lý trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, các báo trực thuộc.
Đăng tải, cập nhật kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Ban điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.
c) Chỉ đạo các đơn vị báo chí thuộc Bộ, ngành tích cực tham gia cuộc thi báo chí về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên báo chí (gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan phát động. Chi tiết về cuộc thi sẽ được nêu tại Thể lệ cuộc thi do Bộ Tư pháp ban hành, dự kiến trong tháng 7/2014.
Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên tại cơ quan, tổ chức, một số Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương như: Thanh tra Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b, Mục 3, Phần IV của Đề án.
2.2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
- Tổ chức biên soạn, phát hành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, chú trọng giới thiệu, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật tiếp công dân; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, thiết thực phục vụ yêu cầu phòng, chống tham nhũng của địa phương;
- Nhân bản các tài liệu do Ban điều hành Đề án tổ chức xây dựng và phát hành.
b) Tiếp tục xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
Đối với các địa phương đã xây dựng mô hình điểm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp năm 2012; năm 2013 thì tiếp tục mở rộng điểm chỉ đạo, số lượng điểm chỉ đạo do địa phương tự quyết định.
Đối với các địa phương chưa xây dựng được mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thì cần tổ chức thực hiện các điểm chỉ đạo theo hướng dẫn sau đây:
- Thí điểm xây dựng 01 mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể:
+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức.
+ Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; bảng nội quy, quy chế cơ quan; tổ chức đường dây nóng (bằng điện thoại và email), bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.
+ Xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.
- Thí điểm xây dựng 01 mô hình tại các xã, phường, thị trấn, bao gồm các hoạt động:
+ Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho “nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư;
+ Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo tại địa bàn dân cư (có thể lồng ghép trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố);
+ Xây dựng pa nô, áp phích về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn cấp xã; phát hành tờ rơi, tờ gấp;
+ Tổ chức các buổi thông tin lưu động, chiếu tiểu phẩm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm đối với báo cáo viên lồng ghép với việc thực hiện Đề án ‘‘Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”), bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật trung ương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 70% báo cáo viên pháp luật cấp huyện thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan tư pháp thanh tra, tổ chức pháp chế được bồi dưỡng, tập huấn;
- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo chủ chốt công chức làm công tác pháp chế, thanh tra các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các xã phường, thị trấn trên địa bàn; thực hiện bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Nội dung tập huấn: Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng của địa phương; tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ, ngành, địa phương)...
d) Chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc tham gia cuộc thi viết về “Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên báo chí do Ban điều hành Đề án phát động. Chi tiết về cuộc thi sẽ được nêu tại Thể lệ cuộc thi do Bộ Tư pháp ban hành.
đ) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tuyên truyền pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử trực thuộc. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.
Phương thức thực hiện:
- Bảo đảm xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo đài;
- Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền (bảo đảm cập nhật, thông tin thường xuyên theo tuần, tháng).
Về chế độ thông tin, báo cáo: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án và báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014 về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
Về kinh phí thực hiện Đề án: Theo quy định tại mục 4 phần IV của Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện Đề án năm 2014.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) đề hướng dẫn./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

Nguyễn Thúy Hiền
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn